Adelsbrev

Palmstierna Adelsbrev

Adelsbrev utfärdat den 1 juli 1692 för ätten Palmstierna
Renskrivning av Carl-Fredrik Palmstierna till 300-årsminnet 1992

WIJ CARL med GUDZ Nåde Sweriges Giöthes och Wändes Konung, Stor Förste till Finland, Hertig utj Skåne, Ehstland, Lifland, Carelen, Brehmen, Vehrden, Stettin, Pommern, Cassuben och Wänden, Förste till Rügen, Herre öfwer Ingermanland och Wismar; så ock Pfalzgrefwe wid Rhein i Beijern, till Gülich, Cleve och Bergen i Hertig.

Giörom witterligit att såsom utj alle wällgrundade Regemenyen i Werlden från uhrminnes tidjer hafwer warit ett berömmerligt brruk, att dhe hwilka sig winlagt om dygd och ähra, och igenom trogne Tienster, sampt redeligit förhållande äre blefne ansedde; Kunnandes derföre billigt anses, enär sådanne wällmeriterade Persohner antingen sielfwe erhållit Adeligit Stånd och wärde, eller ock, då dhe jemte ett redeligit wällförhållande, hafwa kunnat bewijsa deras Förfäders Adelige stånd utj forna tijder; som man warit förorsakat af hwariehanda tillfälle och tijdernas omskifte att nedläggia; åther igen det på dem och dheras efterkommande låtit förnya; Och det alt, icke mindre dem sielfwom till wällförtient belöhning, ähra och wällgång, än androm till opwäckelse, att efterföllia deras exempel, och således giöra sig till Öfwerhetens gunst och nådiga wälwillia, sampt deraf flytande deras egen lycka och framsteg wällförtiente och wärdige;

Altså och emedan Wår Trootienare och Commissarius utj Cammar Revisionen, Oss Elskelig, MAGNUS SCHILLER icke allenast med giltige skiähl och documenter har bewijst att han i rätta nederstijgande linien på Färdernet är här kommen af een uhrgammal Adelig familie utj Vårt Rijke, som sig har kallat KUHLE, och alt ifrån Åhr 1402 florerat in till Åhr 1567, då Eeh af hans Förfäder Neml. Peder Pederson Kuhles Sohn MAGNUS PETRJ gifwit sig till Prediko Embetet ock dhet Andeliga ståndet, och således kommit att nedläggia Adelskapet; uthan ock sielf ifrån ungdomen låtit sig angelägit wara genom dygd och låflige wettenskaper att träda utj sine Förfäders footspår; hafwandes jembwähl genom anwänd möda och flijth så wijda nådt sitt ändemåhl, att honom i förstonne åthskillige Commissioner och förrättningar så wähl utj wåre Collegier som i Höfdingedömmet Upland äre blefne anförtrodde, dhem han med behörig flijt har förestådt, och dherwid gifwit gode preuver af sin skickeligheet; Sedermera är han utj anledning deruthaf blewfen antagen till Cammererare utj ReduktionsCommissionen, hafwandes uthj dee honom dersammanstädes anförtrodde sysslor och ährender wijst både een särdeles snällheet och capacitet som ock een oförtruten flijt och arbetsamheet, så att utj regard dertill Wåre Reductions deputerade äre blefne föranåthe nu nyligen så ett commissariat uhtj Wår CammarRevision blef ledigt, Oss honom til successionen i underdånigheet att recommendera och föreslå; Hwilken tienst han ock nu efter Wår undfångne nådigast fullmacht med all troo och redeligheet söker att förrätta,

Fördenskull och emedan han således har dehls sine förfäders, dehls ock sine egna meriter och Tienster för sig, förmedelst hwilke han giort sig till Wår wijdare nådh wärdig: Ty hafwe Wij ock welat draga een nådig reflexion derpå, och det Adelige Ståndet, som hans förfäder af ofwantalde orsak hafwa nidlagt, åther igen på honom och hans efterkommande förnöja, i så måtto, att Wij härmedh af Gunst och nåde, sampt Kongl. Macht och myndighet, i kraft af detta Wårt öpne bref förunna och gifwa honom MAGNUS SCHILLER, sampt hans ächta bröst, och Lijfzarfwingar, både Mans och Qwinköhn, så födde som ofödde, Arfwinge efter Arfwinge, Adeligt stånd, Privilegier, frij- och rettigheter, jembwähl efterlåte honom och dem icke allenast att föra och bruka efterfölliande Wapn och Skiöldemärke, Nemnl. een Skiöld fördelt i Längden uthj twenne lijka deelar, hwaraf det högre fältet är af Gull, och deruthj står ett grönt Palmträä, det wänstra Fältet är blått uthj hwilket ligger een Bielke, med bandewijs stälte rutor af Sölwer, och rödt, hwar om annan fördelte, uthur Fälten opstijger öfre deelen af een Grijp uthaf Gull, sampt under densamma är en Stierna af samma Metall, ofwan på Skiölden står een öpen tornerhielm, hwaruthur opstijger öfre deelen af een Grijp, hållandes een grön Palmqwist i högra rahmen; Crantzen och Löfwerket är af Gull, Sölwer och blått, aldeles som sielfwa Wapnet med sine rätte och egentelige färgor här afmåhlat finnes; uthanock att hädan efter kalla och nämbna sig PALMSTIERNA; och således föra och bruka detta Nampn och ofwanbem:te Skiöldemärle och Wapn i alla Adelige och Ridderlige saker, handlingar och samqwemer såsom i Fält, Rustningar, Schermitzlar, tournerande, ringrännande, afmåhlningar, Insegel och begrafningar, såsom ock i alla andra occasioner i Skiämpt och Alfwar, till sin och dheras ähra, nödtorft och egen willia, lijka som andre Adelsmänn i Wårt Rijke dertill med niuta alla dee privilegier, frij- och rettigheeter, som Adelen i Gemen gifne äre, eller härefter gifwas kunna, dock hwars och eens Stånd och willkohr efter privilegierne förbehållne.

Wij begiäre fördenskull härmed af alle Potentater, Keijsare, Konungar, Förstar, frije Republiquer, sampt alle andre, efter hwars och eens högheet, condition och wärde, respective wähneflijt- och gunsteligen, så ock biude och befalle härmed allom i gemehn, och hwar och een i synnerhet, som Oss med troo- och hörsamheet förplichtade äre och för Wår Skuld wele och skole giöra och lpta, att dee erkienna mehrbem:te MAGNUS PALMSTIERNA, sampt hans efterkommande ächta bröst- och Lijfzarfwingar för rätta Adelsmän, bewijsandes honom och dem den ähra och respect, som det Ståndet tillstår och icke giörandes honom eller dem häremot hinder, mehn eller förfång i någon måtto.

Till yttermehra wisso hafwe Wij detta med egen Hand unbderskrifwit, och med Vårt Storra Kongl. Sigill witterlige härunder hängiande Låtit bekräfta.

Gifwit på Upsala Slått Den första Dag utj juli Månad Åhr efter CHRISTI Börd Ett Tusend Sexhundrade och på det Nijetijonde och Andra.

CAROLUS

Skiöldebreef för                                                                                                      /C. PIPER

Commiss:n Schiller

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s