Stadgeförslag

Förslag till nya stadgar för Palmstiernska släktföreningen att presenteras vid släktmötet på Riddarhuset den 26 oktober 2019:

 

§ 1

Palmstiernska släktföreningen bildades på initiativ av dåvarande huvudmannen för friherrliga ätten nr 220 Nils Otto Magnus Palmstierna vid ett konstituerande möte påsken 1921 i hans hem på Skenäs i Västra Vingåkers socken. Föreningen har till ändamål:

 • att sammanföra ättens och släktens medlemmar för stärkande av släktbanden och känslan av gemensam härstamning samt att därvid också bevara sambandet med utomlands bosatta ättemedlemmar,
 • att söka bevara och vidmakthålla minnesmärken som må finnas med anknytning till den Palmstiernska ätten,
 • att dokumentera ättens historia,
 • att i övrigt bevaka ättens och släktens intressen.

§ 2

Medlemskap i släktföreningen står öppet för envar som har anknytning till friherrliga ätten Palmstierna. Hur anknytningen definieras beslutas av styrelsen.

§ 3

Släktföreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och avkastning av den i § 5 angivna Palmstiernska släktfonden.

§ 4

Medlemsavgiften utgörs av årsavgift eller avgift för ständigt medlemskap.

Medlemsavgifternas storlek fastställs av släktmöte. Årsavgiften ska inbetalas före utgången av mars månad.

Årsavgifterna används för omkostnaderna i släktföreningens löpande verksamhet.

§ 5

Den vid släktföreningens konstituerande möte 1921 samtidigt bildade Palmstiernska släktfonden har till ändamål att stärka släktbanden. I sådant syfte får avkastning av fonden användas till släktens gemensamma intressen.

§ 6

Släktföreningens beslutande organ är släktmöte och styrelse.

Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

Släktföreningens firma tecknas – förutom av ordföranden – av den eller de som styrelsen utser därtill.

§ 7

Släktmöte är ordinarie eller extra släktmöte.

Ordinarie släktmöte ska avhållas med högst tre års intervall.

Tid för kommande ordinarie släktmöte ska preliminärt bestämmas vid pågående ordinarie släktmöte.

Extra släktmöte ska äga rum om styrelsen eller de i 11 § angivna revisorerna finner skäl därtill eller minst tio (10) röstberättigade föreningsmedlemmar skriftligen begär det för behandling av särskilt angiven fråga.

§ 8

Kallelse till släktmöte sker med e-post till samtliga medlemmar med av styrelsen kända e-postadresser.

Kallelse till släktmöte utsänds senast tre veckor före mötesdagen.

Kallelse till släktmöte ska innehålla tid och plats för släktmötet samt uppgift om de särskilda ärenden som kommer att behandlas utöver de i stadgarna fastställda.

Medlem som önskar få ett ärende behandlat i fråga av principiell innebörd eller större omfattning ska lämna in förslag (motion) till styrelsen senast sex veckor före utsatt mötesdag.

Vid kallelse till ordinarie släktmöte ska biläggas underlag för av styrelsen till släktmötet hänskjutna frågor samt av medlem anmält ärende (motion). Vid stadgeändring ska underlaget innehålla både gällande och föreslagna stadgar.

Årsredovisning, förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för tiden från närmast föregående släktmöte ska hållas tillgängliga vid ordinarie släktmöte.

§ 9

Vid släktmöte har envar i 2 § avsedd föreningsmedlem som har betalat medlemsavgiften en röst.

Frånvarande röstberättigad föreningsmedlem kan vid släktmöte genom fullmakt företrädas av närvarande röstberättigad medlem.

Ingen kan dock på grund av fullmakt företräda mer än två personer.

Icke röstberättigad medlem får delta i mötesförhandlingarna.

§ 10

Val vid släktmöte och omröstning i andra ärenden sker öppet om inte annat yrkas. Dock ska val av ordförande och protokollförare vid släktmöte alltid ske öppet. Vid lika röstetal avgörs val genom lottning. Vid lika röstetal i andra ärenden har ordföranden vid släktmötet utslagsröst.

§ 11

Föredragningslista ska föreligga vid släktmöte.

Släktmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den styrelseledamot som styrelsen utser.

Vid ordinarie släktmöte ska förekomma:

 1. Öppnande av släktmötet.
 2. Val av ordförande vid släktmötet. Är styrelsens ordförande närvarande är han eller hon självskriven ordförande.
 3. Val av protokollförare vid släktmötet.
 4. Val av två medlemmar att tillsammans med ordföranden justera släktmötets protokoll.
 5. Fråga om släktmötet utlysts stadgeenligt.
 6. Upprättande och justering av röstlängd vid släktmötet om det anses erforderligt eller yrkas av någon medlem.
 7. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och styrelsens förslag med anledning av balansräkningens resultat.
 8. Föredragning av revisorernas berättelse.
 9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 10. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.
 11. Fastställande av antalet ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter för dem.
 12. Val av ordförande i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.
 13. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.
 14. Val av två revisorer och en suppleant för dem för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.
 15. Val av valberedning och eventuellt andra funktionärer.
 16. Fastställande preliminärt av tidpunkt för nästa ordinarie släktmöte.
 17. Redogörelse för planerade eller pågående ärenden i fråga om vården av släktminnen med angivande om möjligt av beräknad kostnad härför.
 18. Övriga frågor som angivits i kallelsen till släktmötet eller som någon medlem önskar framföra.
 19. Avslutande av släktmötet.

Vid extra släktmöte ska föredragningslistan, utöver den fråga för vilken mötet utlysts, omfatta endast punkterna 1-6 och 19 ovan.

§ 12

Släktföreningens angelägenheter handhas av styrelsen, som ska bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt högst två suppleanter.

Antalet ledamöter och suppleanter fastställs vid ordinarie släktmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och kassör samt eventuellt annan funktionär.

Avgår en styrelseledamot under mandattiden lämnas platsen vakant.

Styrelsen sammanträder så ofta ärenden kräver det.

Kallelse till styrelsesammanträde sker genom ordförandens försorg.

Protokoll ska föras vid styrelsesammanträde. Protokollet justeras av ordföranden och den ytterligare ledamot som styrelsen utser.

Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av ledamöterna eller suppleanterna är närvarande. Beslut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Utan att sammanträde äger rum får beslut fattas i enklare ärenden per capsulam. Över sådant beslut ska protokoll upprättas och justeras.

Styrelseledamot eller suppleant får inte uppbära arvode för sitt arbete med föreningens angelägenheter. Ej heller får rese- eller traktamentsersättning utgå i samband med styrelsesammanträden.

§ 13

Bland annat åligger det styrelsen:

att     ombesörja släktföreningens löpande ärenden,

att     själv eller genom bank förvalta släktföreningens tillgångar, varvid släktfonderna ligger under Riddarhusets förvaltning

att     föra släktföreningens räkenskaper som ska avslutas kalenderårsvis,

att     utfärda kallelse till släktmöte samt bereda inkomna motioner och förslag,

att     verkställa av släktmöte fattade beslut,

att     årligen avge berättelse över släktföreningens verksamhet,

att     arkivera släktföreningens handlingar,

att     föra register över släktföreningens medlemmar,

att     föra inventarieförteckningar över släktföreningens egendom,

att     vaka över palmstiernska släktminnen och dessas öden och vård,

att     om möjligt vidareföra ättens genealogier och minnesskrifter,

att     genom aktiva insatser främja släktföreningens ändamål enligt 1 §.

§ 14

Styrelsens åligganden beträffande de under styrelsens förvaltning ställda stiftelserna ”Palmstiernska ättens porträtt och släkthandlingar” och ”Översten Friherre Henric Palmstiernas porträttsamling” framgår av den 11 december 1930 daterade testamenten av friherre Magnus Palmstierna och hans hustru friherrinnan Märta Palmstierna, född grevinnan Bonde af Björnö, där föreskrifter härom är intagna.

Om ytterligare föreskrifter rörande förvaltning av stiftelserna föreligger ska släktmötet meddela dessa.

§ 15

Styrelsens ledamöter och suppleanter har inte rätt att delta i valet av de två revisorer och suppleant för dem som väljs vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästkommande släktmöte med uppgift att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper.

Revisorerna får inte uppbära arvode för utfört arbete, ej heller rese- och traktamentsersättning i samband härmed.

Senast före mars månads utgång varje år ska styrelsen överlämna protokoll, räkenskaper och verksamhetsberättelse för det senast förflutna kalenderåret till revisorerna för granskning.

Revisorerna ska årligen avge revisionsberättelse till styrelsen före utgången av april månad.

Styrelsen kan, om den anser det nödvändigt eller släktmöte så beslutar, därtill anlita utomstående revisor.

§ 16

Beslut om ändring av dessa stadgar fattas på släktmöte. Beslutet är giltigt om det fattas med minst två tredjedelar av de avgivna rösterna. I kallelse till mötet ska meddelas vilken ändring som föreslås.

Förslag till ändring av stadgarna kan väckas av styrelsen eller av röstberättigad medlem. Förslag av medlem ska inges skriftligt till styrelsen senast sex veckor före det släktmöte, vid vilket det ska behandlas.

§ 17

Släktföreningen ska upplösas om antalet röstberättigade medlemmar med namnet Palmstierna endast är tre. Beslut härom fattas av ordinarie släktmöte.

Fråga om upplösning i annat fall ska behandlas vid två på varandra följande släktmöten, av vilka minst ett ska vara ordinarie. För att beslut om upplösning ska bli giltigt fordras att beslutet vid vardera släktmöte biträds av minst två tredjedelar av de vid respektive släktmöte närvarande röstberättigade medlemmarna.

Beslut enligt denna paragraf ska meddelas Riddarhuset för kännedom. Styrelsen ska efter att ha samrått med Riksarkivet föreslå föreningen hur dess arkiv ska behandlas. Vid föreningens upplösning tillfaller föreningens tillgångar Riddarhuset eller annat ändamål som besluts med två tredjedelars majoritet.

🙣

Med upphävande av 1992 års stadgar för Palmstiernska släktföreningen har föreningen den [datum] antagit ovanstående stadgar för släktföreningen att gälla från och med nämnda dag till nästa släktmöte.