Stadgar

1 §.
Palmstiernska släktföreningen, som på initiativ av dåvarande huvudmannen för friherrliga ätten nr. 220 Palmstierna, Nils Otto Magnus Palmstierna, bildades vid konstituerande möte påsken 1921 i dennes hem å Skenäs i Västra Vingåkers socken, har till ändamål: att sammanföra ättens och släktens medlemmar för stärkande av släkt-banden och känslan av gemensam härstamning samt att därvid jämväl bevara sambandet med utomlands bosatta ättemedlemmar, att i mån av möjlighet bereda medlemmar av släktföreningen ekonomiskt stöd, att lämna studiehjälp genom stipendier, att söka bevara och vidmakthålla minnesmärken m.m. som må finnas med anknytning till den palmstiernska ätten, att dokumentera ättens historia, att i övrigt bevaka ättens och släktens intressen.

2 §.
Medlemskap i släktföreningen står öppet för envar till myndig ålder kommen som genom födsel eller gifte tillhör friherrliga ätten Palmstierna. Vad i första stycket sagts gäller jämväl make till kvinna som genom födsel tillhör ätten. Barn till kvinnlig genom födsel medlem av ätten må kunna vinna medlemskap i släktföreningen genom beslut av styrelsen. Efter skilsmässa må ingift kvinna kvarstå som medlem i släktföreningen intill dess hon ingår nytt äktenskap eller förhållandena föranleder till annat enligt styrelsens bedömande.

Anm. st. 2. Medlemskap gäller självfallet endast under äktenskapets bestånd. Jfr st. 4!

st. 3. I vissa fall kan barn till kvinnlig medlem av ätten ha ett berättigat intresse av Medlemskap i släktföreningen. Detta torde främst gälla barn u. ä. eller i s. k. samboförhållande som enligt gällande lagstiftning har rätt att bära tillnamnet Palmstierna.

st. 4. I vissa fall kan ingift kvinna ha intresse av att efter skilsmässa kvarstå som medlem i släktföreningen.

3 §.
Släktföreningens verksamhet finansieras genom medlemsavgifter och, i mån av behov, avkastning av den i 5 § angivna Palmstiernska släkt-fonden.

4 §.
Medlemsavgift utgöres av årsavgift eller avgift för ständigt medlem-skap. Medlemsavgifternas storlek fastställes av släktmöte. Årsavgift skall inbetalas före utgången av april månad. Årsavgifterna användas för omkostnaderna i släktföreningens löpande verksamhet. Avgift för ständigt medlemskap tillföres den i 5 § angivna Palm-stiernska släktfonden.

5 §.
Den vid släktföreningens konstituerande möte 1921 samtidigt bildade Palmstiernsa släktfonden har till ändamål att stärka släktbanden och bereda självhjälp.1 sådant syfte får avkastning av fonden användas till: a) understöd åt behövande, som äger rätt att inträda eller kvarstå i släkt-föreningen eller sådans barn och b) andra släktens gemensamma intressen.

6 §.
Släktföreningens beslutande organ är släktmöte och styrelse. Styrelsen har sitt säte i Stockholm. Släktföreningens firma tecknas av den eller de, som styrelsen utser därtill.

7 §.
Släktmöte är ordinarie eller extra släktmöte. Ordinarie släktmöte skall avhållas med högst tre års intervall. Tid för kommande ordinarie släktmöte skall preliminärt bestämmas vid pågående ordinarie släktmöte. Extra släktmöte skall äga rum därest styrelsen eller i 15 § angivna reviso-rer så anser erforderligt eller minst 10 röstberättigade föreningsmedlemmar så skriftligen påkallar för behandling av därvid särskilt angiven fråga.

8 §.
Kallelse till släktmöte sker genom brev med allmänna posten till samt-liga medlemmar med av styrelsen kända adresser. Kallelse till släktmöte utsändes senast tre veckor före mötesdagen. Kallelse till släktmöte skall innehålla tid och plats för släktmöte samt uppgift om de särskilda ärenden utöver de i stadgarna fastställda, som kommer att behandlas. Önskar medlem väcka förslag (motion) i fråga av principiell innebörd eller större omfattning, skall förslaget vara styrelsen till handa senast sex veckor före utsatt mötesdag. Vid kallelse till ordinarie släktmöte skall fogas styrelsens förvaltnings-berättelse för tiden från närmast föregående släktmöte samt revisorernas berättelse över verkställd granskning.

11 §.
Föredragningslista skall föreligga vid släktmöte. Släktmöte öppnas av styrelsens ordförande eller, vid förfall för denne, av den styrelseledamot styrelsen därvid utser. Vid ordinarie släktmöte skall följande ärenden förekomma till behandling :

 1. Val av ordförande vid släktmötet. Är styrelsens ordförande närvarande är han självskriven ordförande.
 2. Val av protokollförare vid släktmötet.
 3. Val av två medlemmar att jämte ordföranden justera släktmötets proto-koll.
 4. Fråga om släktmötet utlysts stadgeenligt.
 5. Upprättande och justering av röstlängd vid släktmötet, därest så anses erforderligt eller påyrkas av någon medlem.
 6. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse och redovisning av släktfonden samt styrelsens förslag med anledning av balansräkningens resultat.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 9. Fastställande av årsavgift och avgift för ständigt medlemskap.
 10. Fastställande av antalet ordinarie styrelsemedlemmar och suppleanter för dem.
 11. Val av ordförande i styrelsen för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.
 12. Val av övriga ledamöter och suppleanter i styrelsen för tid som i 11. sagts.
 13. Val av två revisorer och en suppleant för dem för tiden intill nästa ordinarie släktmöte.
 14. Val av valberedning och eventuellt andra funktionärer.
 15. Fastställande preliminärt av tidpunkt för nästa ordinarie släktmöte.
 16. Redogörelse för planerade eller pågående ärenden i fråga om vården av släktminnen med angivande om möjligt av beräknad kostnad härför.
 17. Övriga frågor som angivits i kallelsen till släktmötet eller som medlem önskar framföra. Vid extra släktmöte skall föredragningslista, utöver fråga för vilken mötet utlysts, omfatta endast punkterna 1 5 ovan.

12 §.
Släktföreningens angelägenheter handhaves av styrelsen, som skall bestå av minst tre och högst fem ledamöter samt högst två suppleanter. Antalet ledamöter och suppleanter fastställes vid ordinarie släktmöte. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare och skattmästare samt eventuellt annan funktionär. Avgår styrelseledamot under mandattiden lämnas hans plats vakant. Styrelsen sammanträder så ofta ärendena det påfordra. Kallelse till styrelsesammanträde sker genom ordförandens försorg. Protokoll skall föras vid styrelsesammanträde. Protokollet justeras av ordföranden samt en av styrelsen utsedd justeringsman. Styrelsen är beslutför när mer än hälften av ledamöterna eller supple-anterna är närvarande. B elut fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Utan att sammanträde äger rum får beslut fattas i enklare ärenden per capsulam. Över sådant beslut skall protokoll upprättas och justeras. Styrelseledamot eller suppleant äger ej uppbära arvode för sitt sysslande med föreningens angelägenheter. Ej heller må rese- eller traktamentsersätt-ning utgå i samband med styrelsesammanträde.

13 §.
Styrelsen åligger:
att ombesörja släktföreningens löpande ärenden,
att själv eller genom bank förvalta släktföreningens tillgångar och släkt-fonden,
att föra släktföreningens räkenskaper, vilka skall avslutas kalenderårsvis,
att besluta i ärenden angående ekonomiskt stöd till medlem i släktför-eningen eller barn till medlem,
att utfärda kallelse till släktmöte samt bereda till sådant möte inkomna motioner och förslag,
att verkställa av släktmöte fattade beslut,
att årligen avgiva berättelse över släktföreningens verksamhet, att arkivera släktföreningens handlingar,
att föra register över släktföreningens medlemmar,
att föra inventarieförteckningar över släktföreningens egendom,
att vaka över palmstiernska släktminnen dessas öden och vård,
att om möjligt vidareföra ättens genealogier och minnesskrifter,
att genom aktiva insatser främja släktföreningens ändamål enligt 1 §..

14 §.
Styrelsens åligganden beträffande de under styrelsens förvaltning ställ-da stiftelserna ”Palmstiernska ättens porträtt och släkthandlingar” och ”Översten Friherre Henric Palmstiernas porträttsamling” framgår av den 11 december 1930 dagtecknade testamenten av friherre Magnus Palmstierna och hans hustru friherrinnan Märta Palmstierna, född grevin-nan Bonde af Björnö, vari föreskrifter härom äro intagna. De ankommer på släktmöte att meddela de ytterligare föreskrifter rörande förvaltningen av stiftelserna som må kunna befinnas erforderliga.

1 5 §.
Styrelsens ledamöter och suppleanter äga ej deltaga i valet av de två revisorer och suppleanter för dem som väljas vid ordinarie släktmöte för tiden intill nästkommande släktmöte med uppgift att granska styrelsens förvaltning och räkenskaper. Revisorerna äga ej uppbära arvode för utfört arbete, ej heller rese- och traktamentsersättning i samband härmed. Senast före mars månads utgång varje år skall styrelsen till revisorerna för granskning överlämna handlingar, protokoll, räkenskaper och verk-samhetsberättelse för det sist förflutna kalenderåret. Revisorernas granskning skall vara avslutad och revisionsberättelse ingiven till styrelsen före utgången av april månad årligen. Styrelsen kan om den anser erforderligt eller släktmöte så beslutar, där-jämte anlita utomstående revisor.

16 §.
Beslut om ändring av dessa stadgar fattas av två på varandra följande ordinarie släktmöten. Vid det senare släktmötet skall det vilande förslaget oförändrat biträdas av minst två tredjedelar av de i släktmötet deltagande röstberättigade medlemmarna. Förslag till ändring av dessa stadgar kan väckas av styrelsen eller röst-berättigad medlem. Förslag av medlem skall ingivas skriftligt till styrelsen senast sex veckor före det släktmöte, vid vilket det skall behandlas första gången. Det åligger styrelsen att till släktmöte avgiva utlåtande över ingivet för-slag till stadgeändring.

17 §.
Släktföreningen skall upplösas därest antalet röstberättigade med-lemmar med tillnamnet Palmstierna nedgår till tre och ej kan förutses komma att ökas inom högst fem år. Beslut härom fattas av ordinarie släktmöte. Fråga om upplösning i annat fall skall behandlas vid två på varandra följande ordinarie släktmöten. För att beslut om upplösning skall bliva giltigt fordras att beslutet vid vardera släktmötet biträdes av minst två tredjedelar av de vid respektive släktmöte närvarande röstberättigade medlemmarna. Beslut enligt denna paragraf skall meddelas Riddarhuset för kännedom.


Med upphävande av 1921 års stadgar för Palmstiernska släktföreningen har föreningen den 1 juli 1992 antagit ovanstående stadgar för släktför-eningen att gälla från och med nyss nämnda dag.
7